Terms & Conditions

 

Nederlands

 1. Onze facturen zijn betaalbaar binnen de 30 kalenderdagen na de factuurdatum.
 2. Bij niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege een verwijlintrest verschuldigd van 10% per jaar op het openstaande bedrag.
 3. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld zal op de vervaldag van rechtswege een forfaitaire contractuele schadevergoeding verschuldigd zijn van 10% op het factuurbedrag, met een minimum van 40 euro per factuur. Bij niet-naleving van één van de verplichtingen door de verkoper/dienstverlener, is die schadevergoeding t.o.v. de klant op dezelfde wijze verschuldigd.
 4. Elk bezwaar tegen deze factuur moet gemotiveerd en binnen de acht dagen na levering of na factuurdatum gebeuren met een aangetekend schrijven. Bij gebrek aan bezwaar binnen die termijn wordt de factuur geacht te zijn aanvaard.
 5. Voor alle geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement van de verkoper/dienstverlener bevoegd.

 

English

 1. Our invoices are payable within 30 calendar days from the invoice date.
 2. In case of non-payment on the due date, a default interest of 10% per annum on the outstanding amount is due by operation of law.
 3. In the event of total or partial non-payment of the debt on the due date, a lump-sum contractual penalty of 10% on the invoice amount, with a minimum of 40 euros per invoice, shall be payable by operation of law. In the event of non-compliance with one of the obligations by the seller/service provider, such damages shall be due to the customer in the same manner.
 4. Any objection to this invoice must be motivated and made by registered letter within eight days after delivery or after the invoice date. In the absence of any objection within that period, the invoice shall be deemed to be accepted.
 5. For all disputes, only the courts of the district of the seller/service provider are competent.

Français

 1. Nos factures sont payables dans les 30 jours civils suivant la date de facturation.
 2. En cas de non-paiement à l'échéance, un intérêt de retard de 10% par an sur le montant restant est dû de plein droit.
 3. En cas de non-paiement total ou partiel de la dette à l'échéance, une pénalité contractuelle forfaitaire de 10% sur le montant de la facture, avec un minimum de 40 euros par facture, sera due de plein droit. En cas de non-respect de l'une des obligations par le vendeur/prestataire de services, ces dommages seront dus au client de la même manière.
 4. Toute contestation de cette facture doit être motivée et formulée par lettre recommandée dans les huit jours de la livraison ou de la date de la facture. En l'absence de contestation dans ce délai, la facture est réputée acceptée.
 5. Pour tous les litiges, seuls les tribunaux de la circonscription du vendeur/prestataire de services sont compétents.